0920H10L/KYF-M861H-000 G5 G5S เครื่องตัดมอเตอร์ตัวกระตุ้น SMT อะไหล่สำหรับ Hiatachi

  • $629.04
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
ค่าจัดส่งที่คิดคำนวณในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน


0920H10L/KYF-M861H-000G5 G5S คัตเตอร์มอเตอร์แอคชูเอเตอร์ SMT อะไหล่สำหรับ Hiatachi